​محصولات ما

دستگاه های اندازه گیری و صنعت سبز

 ما مطمئن هستیم که هر کار، حتی پیچیده ترین چای ماست!

ENGLISH

Cox Sand Catcher

​یرای اندازه گیری شدت فعالیت سطوح دارای فرایند غبارخیزی و فرسایش بادی، این دستگاه پیشنهادمی گردد

​​دستگاه های تولیدی این شرکت در این سایت و فروشگاه های انحصاری طرف قرارداد ما به شما عرضه می شود

Dust Particle Mass Analazer

​این دستگاه برای اندازه گیری دیجیتالی غبار و دود به شما عرضه می شود و قابلیت ذخیره سازی اطلاعات را به شما می دهد

Directional MWAC

​​یکی دیگر از نمونه دستگاه های پسیو در اندازه گیری غبارخیزی زمین می باشد که به صورت که به بر روی زمین با ارتفاع استاندارد نصب می شود

BSNE

به منظور اندازه گیری غبارخیزی در ارتفاع از این مجموعه بهره گرفته می شود

ماموریت ما این است که به طور مداوم جهان را با انرژی سبز نیاز خود تامین می کنیم

تونل باد در مجموعه های آزمایشکاهی از این سیستم مجهز به غبارساز استفاده می گردد

تونل باد

دستگاه DPMA هوشمند

​این دستگاه برای اندازه گیری دیجیتالی غبار و دود تحت تکونولوژی IOT ارائه شده است و قابلیت ذخیره سازی و ارسال اطلاعات را به شما می دهد

ایستگاه غبارسنجی

به منظور اندازه گیری غبارخیزی و همچنین اطلاعات هواشناسی در مجموعه حفاظت شده طراحی شده است

یکی از مجموعه های پرکاربرد در مناطق با محدودیت برق رسانی این دستگاه با تکیه بر صنعت سبز ارائه می گردد

دستگاه مولد گازی

این دستگاه برای اندازه گیری غبار خیزشی در سطوح ارتفاعی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

MWAC

دستگاه CSC هوشمند

​این دستگاه برای اندازه گیری دیجیتالی غبار خیزشی تحت تکونولوژی IOT ارائه شده است و قابلیت ذخیره سازی و ارسال اطلاعات را به شما می دهد

Marble Dust collector Sampler

به منظور اندازه گیری غبار ریزشی مناطق طراحی شده است

درخواست اعلان قیمت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.